Η Δομή μας

Η οργάνωσή μας, είναι το μέσο επίτευξης των  στόχων μας.

Δημιουργήσαμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την κατανόηση και τη σωστή εκτίμηση μιας μεγάλης ποικιλίας επιστημονικών απόψεων και γνωμών, που επιτρέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και ομότιμων συνεργατών και επιτρέπει την ανάπτυξη ομαδικής εργασίας.

Έτσι κάθε ομάδα εργασίας αλληλοσυμπληρώνεται, ανταλλάσσει  εμπειρίες, ιδέες και τεχνογνωσία και διατηρούμε την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά κάθε καινούργια πρόκληση του περιβάλλοντος.

Στρατηγικής σημασίας είναι για μας ο ανθρώπινος παράγοντας. Κατ’ αυτό τον τρόπο λειτουργούμε αποτελεσματικά και ευέλικτα , με ταχύτητα, παράγοντας νέες  καινοτόμες  ιδέες και  δημιουργώντας  οφέλη  και υπεραξία για τους πελάτες μας.

Ο συνδυασμός διαφορετικών τμημάτων και συνεργατών μεταξύ τους, για την αντιμετώπιση κοινών επιχειρηματικών προβλημάτων και υλοποίηση κοινών project’s, είναι για μας προϋπόθεση  αλλά και πρόκληση για νέες ιδέες .

Για την IMG COMMUNICATION GROUP, δεν υπάρχουν επικοινωνιακοί στόχοι που να μην επιτυγχάνονται και δύσκολα πλάνα. Επίκεντρο της δραστηριότητά μας είναι ο πελάτης και η εκπλήρωση των στόχων του. Κεφάλαιο για μας, η  τεχνογνωσία, οι νέες ιδέες, η πρωτοπορία, η επιχειρηματική καινοτομία, ή έρευνα, το ανθρώπινο δυναμικό μας και το ομαδικό πνεύμα.

Αντικειμενικός μας σκοπός, η διατήρηση ενθουσιασμένων πελατών και η δημιουργία σχέσεων με αφοσιωμένους πελάτες.

IMG Group